DIA-Den Ideala Arbetsplatsen

DIA-Den Ideala Arbetsplatsen© är en kvalitetssäkring för företag och organisationer som arbetar med framgångsrik verksamhetsutveckling.Dessa företag och organisationer präglas av långsiktig framgång, kontinuerlig utveckling och attraktion.
Läs mer genom att klicka här.

Framgångsrik verksamhetsutveckling
Det finns primärt tre kritiska framgångsfaktorer i dagens företag och organisationer:

  • Målacceptans i hela organisationen
  • Förmåga att genomföra nödvändiga åtgärder
  • Attraktivt ledarskap

Framgången ligger i att få chefer och medarbetare att kommunicera, bryta ner övergripande mål och få förståelse och acceptans i varje led i hela organisationen.

Framgångsrika företags- och organisationskulturer arbetar med:
 

1. Fem framgångsområden som målsätts följs upp och nås i hög grad:
  • Målacceptans. Förståelse och acceptans i kombination med tät uppföljning.
  • Samarbete. Utnyttjande av synergi och samarbete.
  • Kundfokus. Internt och externt i varje roll
  • Motivation. Vår viktigaste drivkraft!
  • Kompetens; kunskap, vilja & förmåga att nå överenskomna mål.
2. Ledarskap, chef- och medarbetarskap i samverkan
3. Enkelhet. Arbetssätt och budskap måste kunna kommuniceras.
4. Uthållighet. Hög grad av genomförande av beslutade åtgärder.

Hur gör man?
Det är lätt att beskriva teorier, metoder, verktyg och handlingsplaner. Det är betydligt svårare att få chefer och medarbetare att genomföra nödvändiga åtgärder. Med DIA-Den Ideala Arbetsplatsen får du unika förutsättningar att utvecklas, utveckla och skapa framgångsrika företag och organisationer. Klicka här och läs mer. Det är 21 sidor som kan bidra till utveckling och framgång. Alternativet är att ta kontakt med oss, så berättar vi mer.

Ledningsgruppens roll av stor betydelse.
Ledarskap börjar i ledningen och en kompetent ledningsgrupp är en väsentlig tillgång för varje vd eller projektledare. Den är ett stöd för övergripande beslut och en förutsättning för implementering. Det är därför av stor betydelse att varje chef i en ledningsgrupp också tar ansvar för att nedbrytningen av mål och förväntningar förstås och accepteras i nästkommande led. Läs mer om ledningsgruppsarbete

Molnbaserade verktyg
För att ytterligare förstärka DIA håller vi på att utveckla molnbaserade verktyg baserade på de erfarenheter och behov vi har kunnat se under årens lopp. Vi är dock noga med att processer och verktyg är medel och inte mål i sig själv. Det som brukar kallas att ”svansen viftar hunden”.

DIABox är den molnbaserade varianten för IPad och IPhone av Box-modellen som sedan 1986 bidragit till utveckling i en mängd företag i Sverige och internationellt. DIABox stödjer, strukturerar och förtydligar projekt och utvecklingsarbeten.
DIAView är ett effektivt molnbaserat verktyg för IPad och IPhone som snabbt och enkelt ger ett diskussionsunderlag kring befintliga förutsättningar att skapa  Den Ideala Arbetsplatsen